News
2021年08月27日韩国科技标准局(Korea Agency for Technology and Standards- KATS) 公告正式开始实施KC 62368-1
2021.08.27


KC 62368即日起可开始受理申请,相关重点整理如下:


韩国KC 62368-1标准符合IEC 62368-1第三版(IEC 62368-1:2018)。


至2022年12月31日止为过渡期,过渡期间可继续维护或申请新的KC 60065、K 60950-1、K 60950-22认证。


2023年01月01日起,新认证只能符合K C 62368-1;既有KC 60065、K 60950-1、K 60950-22认证证书仍有效且不强制升版至KC 62368-1,惟产品结构有变更需报备时,会同步强制要求升版为KC 62368-1。


既有厂检仍维持两年一检不变。


资料来源 : https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=239&mode=view&page=&cid=22576